fbpx

Warunki gwarancji

1. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Realizatorem oświadczeń gwarancyjnych jest sprzedawca urządzenia. Wykryte w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do sprzedającego. Beninca Polonia zastrzega sobie prawo wydłużenia powyższego okresu w uzasadnionych przypadkach.

2. Naprawą gwarancyjną określa się wykonanie specjalistycznych czynności, których celem jest usunięcie wady urządzenia objętego gwarancją. Urządzenia lub podzespoły, w których stwierdzone zostaną braki materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu działają nieprawidłowo, bądź na podstawie opinii serwisu Beninca Polonia naprawiane lub wymieniane. Po wykonaniu czynności serwisowych wymienione części stają się własnością Beninca Polonia.

3. Gwarancji nie podlegają:

a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne powstałe wskutek działania lub zaniechania użytkownika lub działania siły zewnętrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepięć lub zakłóceń elektrycznych bądź elektromagnetycznych);

b) uszkodzenia powstałe w skutek: niewłaściwego montażu (niezgodnego z instrukcją montażu) oraz zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi; zmian konstrukcyjnych i przeróbek dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie; używanie niesprawnych produktów; używanie innego osprzętu niż Beninca;

c) uszkodzenia wynikające z wcześniejszego rozmontowania lub naprawiania przez osoby do tego nieuprawnione;

d) urządzenia z uszkodzoną (niewidoczna data produkcji), zerwaną tabliczką znamionową;

e) wymiany części posiadających określoną żywotność i ulegających naturalnemu zużyciu: żarówki, baterie, akumulatory, koła zębate, sprężyny, bezpieczniki, szczotki komutatorowe, itp.

f) uszkodzenia urządzeń wynikające z niewłaściwego doboru względem przeznaczenia lub bramy (wagi, długości skrzydła, wymiarów słupka, stopnia intensywności użytkowania, itp..)

4. Gwarancja obejmuje produkty zamontowane przez firm monterską posiadającą aktualny certyfikat z odbytego szkolenia technicznego przeprowadzonego przez Beninca Polonia.

5. W przypadku dokonania 3 nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego rodzaju kupującemu przysługuje prawo wymiany wadliwego elementu na nowy. W przypadku zakupu kilku urządzeń w jednym zestawie, możliwość wymiany dotyczy tylko tego urządzenia , którego trzykrotne naprawy okazały się nieskuteczne.

6. Firma Beninca Polonia nie ponosi kosztów związanych z demontażem, montażem oraz przewozem uszkodzonych produktów.

7. Zalecane przeglądy techniczne co 6 miesięcy lub w innym zaproponowanym terminie.

8. Gwarancja bez dołączonego dowodu zakupu, stempla sprzedawcy, wpisanego modelu urządzenia, numeru seryjnego, nazwiska i numeru certyfikatu montażysty oraz bez daty sprzedaży jest nieważna.